Publication

Patnubay sa Weder Forkasting


Publication Date :
Author :
Countries : Philippines
Disaster Management Theme :
Disaster Type :
Document Type : Other
Languange :
Link :

Abstact :

Ang konsepto ng proyektong Patnubay sa Weder Forkasting ay bunga ng panawagan ng Pangulong Benigno Aquino 3 pagkaraang manalanta ang bagyong Yolanda at nabigong maiparating at maipaunawa ang mga impormasyong nagbibigay ng babala sa publiko.